Språk:

VILLKOR OCH SEKRETESSPOLICY

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

CronoSeo.com är en domän registrerad av TRAVIATTA MARKETING INTERNATIONAL S.L. (härefter CronoSeo). CronoSeo tillhandahåller en online-tjänst till användare under följande villkor (CronoSeo förbehåller sig rätten att ändra dessa utan föregående meddelande). Om dessa förändras kommer CronoSeo att kommunicera detta via ett meddelande till ditt kundkonto och uppmana dig att acceptera den nya politiken för att fortsätta använda tjänsten. Användaren, i fråga om förändringar i villkoren för användning, kan avstå från att fortsätta att använda tjänsten och kräva tillbaka den sista månatliga avbetalningen som gjorts för tjänsten.

BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

CronoSeo.com tillhandahåller sina användare med en online-tjänst som gör det möjligt för dem att kontrollera de positioner som deras webbsidor (upp till 10 sidor) befinner sig på med upp till 10 sökord i sökmotorerna Google, Yahoo och Bing. Tjänsten innehåller dessutom möjligheten att exportera data till, Word, Excel-och PDF-format. Användarna kan använda de olika versioner av CronoSeo som hittas på https://www.cronoseo.com/es/pricing.html, enligt val av version har kunden rätt till ett vissa funktioner. Det är underförstått att dessa tjänster tillhandahålls god affärs sed och med bästa möjliga prestanda. CronoSeo kan inte hållas ansvarig för försenade ranking rapporter, radering av data på ditt system, programmerings fel som kan finnas i systemet, problem med användar konfigurationen eller kommunikationsproblem med användare från den tekniska supporten. Dessutom är varje användare ansvarar för sina lösenord för att få tillgång till systemet och är helt och hållet de ger till tredje part, med anledning. Lösenord är personliga och kan ej överlåtas. Den tjänst som tillhandahålls av CronoSeo.com innehåller inte någon typ av Internetanslutning, användaren måste ha all den utrustning som behövs för att ansluta till Internet för att kunna nyttja tjänsten.

REGISTERING AV ANVÄNDARE

Som registrerad användare av CronoSeo.com bestyrker du att informationen i de uppgifter som lämnats i registreringsprocessen är sanningsenliga, du är myndig och inte avtagits rätten att ingå avtal i ditt namn eller det företags namn du representerar av europeisk eller internationell rätt. I detta avseende representerar och garanterar du att all information som anges i användarregistreringsformuläret är sanna, aktuella och fullständiga. Om CronoSeo.com misstänker att de uppgifter som du lämnat vid registreringen är falska, inaktuella eller ofullständiga, har CronoSeo.com rätt att stänga av eller avsluta ditt användarkonto och kan förkasta den nuvarande eller framtida tillgången av tjänsten för dig.

ANVÄNDARENS ANSVAR ATT HÅLLA CRONOSEO.COM KONTO OCH LÖSENORD PRIVAT.

Varje användare är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för sitt konto och lösenord, förutsatt fullt ansvar för all verksamhet i samband med sitt användarkonto. Varje användare går med på att skriftligen informera CronoSeo.com om någon obehörig användning av ditt användarkonto eller lösenord misstänks. CronoSeo.com hålls aldrig ansvarig för förlust eller skada på grund av dessa skäl.

KUNDENS SKYLDIGHETER

Användare av CronoSeo.com samtycker och godkänner att CronoSeo.com har tillgång till, och kan skydda, eller kommunicera enligt lag eller i god tro om de tror att ett utlämnande av uppgifter är nödvändigt för att följa vissa juridiska processer, svara på reklamationer gällande personskyddslagen, tillgodose krav på kundservice eller för att skydda CronoSeos personal, användare och allmänhetens rättigheter och säkerhet.

AVSKRIVNING AV JURISDIKTION ELLER EGNA LAGAR

Enligt den globala karaktären hos Internet, CronoSeos användare förbinder sig till att följa alla lokala lagar om bästa praxis och rättsligt innehåll på sina webbplatser. Användaren förbinder sig också till att tillämpa lagar om överföring av teknisk data i det land där varje användare är bosatt

FÖRBUD MOT ÅTERFÖRSÄLJNING AV TJÄNSTEN

Los usuarios de CronoSeo.com se obligan a no reproducir, duplicar, copiar, vender, comerciar o explotar para ningún uso comercial ni el todo ni ninguna parte del servicio, salvo los propios que se recogen en la lista de precios haciendo un uso normal del servicio. CronoSeo.coms användare förbinder sig till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, byta eller exploatera i kommersiellt bruk hela eller delar av tjänsten, förutom de tjänster som finns specificerade i prislistan.

ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

CronoSeo.com förbehåller sig rätten att ändra, avbryta tillfälligt eller permanent tjänsten (eller någon del därav) med eller utan föregående meddelande. Användarna av CronoSeo.com accepterar att CronoSeo.com kanske inte kan tillhandahålla tjänsten själv, eller genom tredje part, pga. ändring, uppdatering eller tillfällig eller permanent indragning av tjänsten.

UPPSÄGNING

Användarna är införstådda med att CronoSeo.com kan, under vissa omständigheter och utan föregående meddelande, säga upp tillgången till användarkonton.

Användarna samtycker till att endast använda CronoSeo.com via användargränssnittet på tjänstens webbplats. Alla automatiska sökningar är förbjudna, även länkar mellan användares CRM och CronoSeo är otillåtna om de inte uttryckligen tillåts.

CronoSeos användare kan inte uppdatera matrisinformationen mer än en gång per dag per matris.

GARANTIFRISKRIVNING

CRONOSEO.COMS ANVÄNDARE FÖRSTÅR OCH GODKÄNNER UTTRYCKLIGEN ATT

a). ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR HELT PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS ENLIGT PREMISSEN "OM DET ÄR MÖJLIGT OCH TJÄNSTEN ÄR TILLGÄNGLIG." CRONOSEO.COM OCH EVENTUELLA DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER, PARTNERS OCH ALLA ANDRA POSIBLA PARTER, AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ATT TILLHANDAHÅLLA ALLA SORTERS GARANTIER; UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, RAPPORTERADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER AVSEENDE FÖRSÄLJNING.

b). CRONOSEO.COM OCH EVENTUELLA DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER, PARTNERS OCH ALLA ANDRA POSIBLA PARTER, GER UTTRYCKLIGEN INGA GARANTIER FÖR ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT PASSA DINA KRAV OCH FUNGERA HELT UTAN AVBROTT OCH FEL. RESULTATEN SOM ERHÅLLS AV ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN KAN VARA ELLER INTE VARA KORREKTA. KVALITET PÅ TJÄNSTER, INFORMATION ELLER ANNAT MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLITS ELLER ERHÅLLITS VIA TJÄNSTEN FÖRSÖKER UPPNÅ TILLFREDSTÄLLELSE OCH FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT KORRIGERAS.

c). MATERIAL SOM ERHÅLLITS GENOM ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN (EXPORT AV RAPPORTER) ÄR PÅ EGEN VILJA OCH RISK. ANVÄNDAREN ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR DETTA KAN LEDA TILL PÅ ANVÄNDARENS DATOR OCH ÄVEN SÅ EVENTUELL FÖRLUST AV DATA SOM RESULTAT AV NEDLADDNING INFORMATION.

d). INGA RÅD ELLER INFORMATION, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅTT GENOM CRONOSEO.COM FÅR TOLKAS SOM NÅGON GARANTI FÖRUTOM DE SOM ANGES I ANVÄNDARVILLKOREN.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT CRONOSEO.COM OCH EVENTUELLA DOTTERBOLAG, LEVERANTÖRER, CHEFER, ANSTÄLLDA, AGENTER, PARTNERS OCH ALLA ANDRA POSIBLA PARTER, UTTRYCKLIGEN EJ ÄR ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKT, TILLFÄLLIG, SÄRSKILD, EFTERFÖLJANDE ELLER SPECIFIK, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV FRAMTIDA VINSTER, ANVÄNDNING, DATA ELLER IMMATERIELLA SKADOR (ÄVEN OM CRONOSEO.COM HAR FÅTT INFORMATION OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR) SOM KAN LEDA TILL: i) ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; ii) KOSTNADEN FÖR BYTE ELLER REPARATION AV SKADOR PÅ PRODUKTER ELLER TJÄNSTER TILL FÖLJD AV VAROR, DATA ELLER INFORMATION SOM ERHÅLLITS VIA TJÄNSTEN, INKLUSIVE MEDDELANDEN OCH TRANSAKTIONER TILL ELLER FRÅN TJÄNSTEN; iii) OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER UPPFÅNGANDE AV ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA. iv) PRAKTIK ELLER GENOMFÖRANDE AV TREDJE PARTER PÅ TJÄNSTEN; ELLER v) ANNAT ANGÅENDE TJÄNSTEN.

UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

VISSA LÄNDER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR SKADOR.

ANTECKNING

CronoSeo.com kan skicka sina kunder nyheter och meddelanden om ändringar av användningsvillkoren av tjänsten, via e-post eller genom att publicera dem på webben cronoseo.com

ALLMÄN INFORMATION

Det fullständiga dokumentet: Användarvillkoren utgör hela avtalet mellan användaren och CronoSeo.com, det styr och reglerar användningen av Tjänsten och ersätter alla andra avtal mellan användaren och CronoSeo.com angående tjänsten. Användaren kan ha ytterligare villkor som kan övervägas om användaren nyttjar fler tjänster hos CronoSeo.com.

Tjänsten tillhandahålls från Spanien och därför godkänner och samtycker användaren till att de enda behöriga domstolarna finns i Madrid (Spanien) för att lösa eventuella anspråk eller tvister. I händelse av tvist eller krav från användaren, avstår han uttryckligen från sin egen jurisdiktion eller domstolar i det egna landet. p>

ANNULLERING REGLER

Användaren kan avsluta sitt konto när som helst. Allt han behöver göra för att avbryta tjänsten är att inte förnya den. Efter 60 dagar utan att förnya tjänsten radera CronoSeo.com användarkontot och all information som lagras på deras servrar, användaren är ensam ansvarig för förluster eller skador som kan att inträffa vid förlusten av denna information.